Campania "Reduceri de Final de An 2021" se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe parcursul derulării campaniei.

Art.1. Organizatorul: Organizatorul este: S.C. ACAJU SRL, persoană juridică romană, cu sediul în Vaslui, strada Petru Rares, nr.264, B,1, având Cod Unic de Înregistrare 14050238 Atribut fiscal RO, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J37/572/2004 denumită în continuare “Organizatorul”.

Art.2. Dreptul de participare
La această campanie poate participa orice persoană juridică și/sau fizică, cu vârsta de peste 18 ani, care achiziționează produse participante la promoție, în perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2021 din magazinul online www.acaju.ro. Persoanele juridice și fizice pot achiziționa mai multe produse înregistrate la un singur cod. Nu există o limitare asupra numărului de produse cu același cod sau cu coduri diferite, achiziționate.

Art.3 Durata și aria de desfășurare a campaniei
Campania se desfășoară în magazinul online www.acaju.ro, în perioada 01 noiembrie -31 decembrie 2021, în limita stocului disponibil.

Art.4. - Produse participante
Produsele participante la campanie beneficiază de reduceri valabile pentru clientii care isi asuma sa isi ridice singuri produsele pana in locuinta si in caz de e necesar returul vor aduce singuri produsul pana la curier, ambalat intr-un mod care protejeaza perfect produsul. Produsele participante în cadrul campaniei de reduceri promoționale care se vor vinde cu preț redus sunt disponibile în limita stocului disponibil, iesirea produselor din promotie semnaland ca acestea nu mai sunt disponibile pentru aceasta campanie. La campanie participă piese de mobilier și lenjerie, care vor avea reduceri semnalate corespunzator in pagina fiecarui produs participant. Produsele vor fi cele semnalizate prin semnul de reducere, fiecare produs va avea afișat prețul vechi (initial) și prețul nou (din campanie). Aceasta promotie nu este o promotie de reducere de pret, neraportandandu-se la un pret de referinta, ci este o oferta comerciala facuta clientilor care se obliga la randul lor sa intreprinda activitati de suport a receptiei si returului.

Art.5.- Mecanismul campaniei
Aceasta promotie nu se cumulează cu alte reduceri acordate în magazin. Nici o reducere nu se poate cumula cu alte oferte sau promoții din campanie. Produsele aflate in campania de Black Friday nu fac parte din aceasta promotie.

Art.6. - Regulamentul campaniei
 Regulamentul campaniei este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant) prin afișare la sediul Organizatorului, în magazinele participante la campanie și în format digital pe www.acaju.ro. Campania va fi semnalizată prin afișarea unor materiale publicitare dedicate: afise A2, A3, A4.

Art.7. - Întreruperea, încetarea și modificarea campaniei
 Campania încetează de drept la data împlinirii termenului, respectiv la finalul programului de lucru din data de 31 noiembrie 2021. După împlinirea acestui termen, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament nu mai conferă dreptul clienților de a participa la campanie.

Art.8. - Forța majoră și cazul fortuit
 În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată.

Art.9. - Protecția datelor cu caracter personal
 Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament. Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 2 datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si ale Legii nr.677/2001, au următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției (art. 18). Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

Art.10. – Litigii
 Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campanie, pe durata desfășurării Campaniei și având legătură cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Art.11. - Dispozitii finale
 Reclamaţiile referitoare la desfăşurarea Campaniei se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea “Campanie Black Friday 2021”, sau pe adresa de e-mail suport@acaju.ro Reclamaţiile vor putea fi formulate pe toata durata de desfăşurare a Campaniei precum şi în termen de 10 zile de la încetarea acesteia. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare. Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi solicitat la adresa de corespondență a Organizatorului din Vaslui, strada Petru Rares, 264, B, 1, parter

Organizator, S.C. ACAJU SRL